Nghĩa của từ: acnode

* hh.
điểm cô lập (của đường cong)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

acnode
- (hình học) điểm cô lập (của đường cong)Động từ BQT - Android App