Nghĩa của từ: acoustic mass

*
âm lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App