Nghĩa của từ: acoustical

*
(thuộc) âm thanh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

acoustically
* phó từ
 - về âm thanh, về độ vang âmĐộng từ BQT - Android App