Nghĩa của từ: acyclic

*
không tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

acyclic
- (Tech) không tuần hoàn, không có chu kỳĐộng từ BQT - Android App