Nghĩa của từ: acyclic complex

* hh.
mớ phi xiclic; đs. phức phi chu trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error