Nghĩa của từ: acyclicity

*
tính không tuần hoàn, tính xilic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

acyclicity
- tính không tuần hoàn, tính xilicĐộng từ BQT - Android App