Nghĩa của từ: ad absurdum

*
đến chỗ vô lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ad absurdum
- đến chỗ vô lý
 - reduction a. a. sự đưa đến chỗ vô lýĐộng từ BQT - Android App