Nghĩa của từ: ad valorem duty

* tk.
thuế phần trăm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App