Nghĩa của từ: adaptation

*
sự thích nghi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

adaptation /,ædæ /'teiʃn/
* danh từ
 - sự tra vào, sự lắp vào
 - sự phỏng theo, sự sửa lại cho hợp
 - tài liệu viết phỏng theo, tài liệu sửa lại cho hợp
 - sự thích nghi
Động từ BQT - Android App