Nghĩa của từ: add

*
cộng vào, thêm vào, bổ sung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

add /æd/
* động từ
 - ((thường) + up, together) cộng
 - thêm vào, làm tăng thêm
=add some more hot water to your tea+ cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh
=music added to our joy+ âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta
 - nói thêm
=he added that+ anh ta nói thêm rằng
 - (+ in) kế vào, tính vào, gộp vào
!to add fuel to the fire
 - (xem) fire
!to add insult to injury
 - miệng chửi tay đấm
Động từ BQT - Android App