Nghĩa của từ: add up

*
cộng lại lấy tổng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App