Nghĩa của từ: addend

*
số hạng (của tổng)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

addenda /ə'dendəm/
* danh từ, số nhiều addenda
 - phụ lục (của một cuốn sách); vật thêm vào, phần thêm vào
Động từ BQT - Android App