Nghĩa của từ: adder

*
bộ cộng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

adder /'ædə/
* danh từ
 - người cộng, máy cộng
 - rắn vipe
!flying adder
 - con chuồn chuồn
Động từ BQT - Android App