Nghĩa của từ: adder accumulator

*
bộ cộng tích luỹ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

adder accumulator
- (Tech) bộ cộng tích lũy/tăng trữĐộng từ BQT - Android App