Nghĩa của từ: adder-subtractor

*
bộ cộng và trừ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

adder-subtractor
- bộ cộng và trừĐộng từ BQT - Android App