Nghĩa của từ: addition of similar terms in algebra

*
phép cộng các số hạng giồng nhau trong biểu thức đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App