Nghĩa của từ: additive decomposition

* đs.
sự phân tích cộng tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App