Nghĩa của từ: additive measure

* gt.
độ đo cộng tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App