Nghĩa của từ: adequate accuracy

*
độ chính xác [cần thiết, đòi hỏi, thích hợp]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App