Nghĩa của từ: adherence

* top.
tập hợp các điểm dính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

adherence /əd'hiərəns/
* danh từ
 - sự dính chặt, sự bám chặt
 - sự tham gia, sự gia nhập (đảng phái...)
 - sự tôn trọng triệt để; sự trung thành với, sự gắn bó với; sự giữ vững (ý kiến, lập trường...)
Động từ BQT - Android App