Nghĩa của từ: adjacent

*
kề

Nghĩa trong từ điển StarDict:

adjacent /ə'dʤeizənt/
* tính từ
 - gần kề, kế liền, sát ngay
=adjacent angles+ (toán học) góc kề
=to be adjacent to+ kề sát, sát ngay
Động từ BQT - Android App