Nghĩa của từ: adjoin

*
kề, nối; chung biên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

adjoin /ə'dʤɔin/
* ngoại động từ
 - nối liền, tiếp vào
=to adjoin one thing to another+ nối liền vật này với vật khác
 - gần kề với, tiếp giáp với
* nội động từ
 - ở kế bên, tiếp giáp, nằm sát, sát vách
Động từ BQT - Android App