Nghĩa của từ: adjoint form

* hh.
dạng [phó liên hợp]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App