Nghĩa của từ: adjoint representation

* đs.
biểu diễn liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error