Nghĩa của từ: adjunction of root

* đs.
sự phụ thêm một nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App