Nghĩa của từ: adjustable

* mt.
điều chỉnh được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

adjustable /ə'dʤʌstəbl/
* tính từ
 - có thể điều chỉnh được
 - có thể làm cho thích hợp
 - có thể hoà giải được, có thể giàn xếp được (mối bất hoà, cuộc phân tranh...)
Động từ BQT - Android App