Nghĩa của từ: adjustment function

* tk.
đặc trưng của tập hợp thống kê

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error