Nghĩa của từ: admissibility

* tk.
tính chấp nhận được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

admissibility /əd,misi'biliti/
* danh từ
 - tính có thể chấp nhận được, tính có thể thừa nhận được
 - tính có thể nhận; tính có thể thu nạp; tính có thể kết nạp
Động từ BQT - Android App