Nghĩa của từ: admissible

*
chấp nhận được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

admissible /əb'misəbl/
* tính từ
 - có thể chấp nhận, có thể thừa nhận
 - có thể nhận, có thể thu nạp (vào chức vụ gì...); có thể kết nạp
Động từ BQT - Android App