Nghĩa của từ: admissible pair

* top.
cặp chuẩn nhận được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App