Nghĩa của từ: admissible region

*
miền chấp nhận được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App