Nghĩa của từ: advanced potential

*
thế vị sớm, thế vị trước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App