Nghĩa của từ: aerodynamic

*
khí động lực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

aerodynamic /'eəroudai'næmik/ (aerodynamical) /'eəroudai'næmik/
* tính từ
 - khí động lực
Động từ BQT - Android App