Nghĩa của từ: aerodynamics

*
khí động lực học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

aerodynamics /'eəroudai'næmiks/
* danh từ, số nhiều (dùng như số ít)
 - khí động lực học
=cosmical aerodynamics+ khí động lực học vũ trụ
Động từ BQT - Android App