Nghĩa của từ: aerostatics

*
khí tĩnh học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

aerostatics /,eərou'stætiks/
* danh từ
 - (số nhiều dùng như số ít) khí cầu học
 - khí tĩnh học
Động từ BQT - Android App