Nghĩa của từ: affine

*
afin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

affined /ə'faind/
* tính từ
 - có quan hệ họ hàng
Động từ BQT - Android App