Nghĩa của từ: affine group

*
nhóm cộng tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App