Nghĩa của từ: affine ratio

* hh.
tỷ số đơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App