Nghĩa của từ: age distrribution

* tk.
sự phân bố theo tuổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error