Nghĩa của từ: aggregate profit

* kt.
thu nhập chung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App