Nghĩa của từ: aggregation

* kt.
sự tổng hợp
sự gộp; ghép gộp;

Nghĩa trong từ điển StarDict:

aggregation /,ægri'geiʃn/
* danh từ
 - sự tập hợp, sự kết hợp, sự tụ tập
 - khối tập hợp, khối kết tập, thể tụ tập
 - sự thu nạp (vào một tổ chức)
Động từ BQT - Android App