Nghĩa của từ: algebraic adder

*
bộ cộng đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App