Nghĩa của từ: algebraic extension

* đs.
mở rộng đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App