Nghĩa của từ: algebraic invariant

*
bất biến đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App