Nghĩa của từ: algebraic surface

* hh.
mặt đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App