Nghĩa của từ: algebraic system

* đs.
hệ đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App