Nghĩa của từ: algebraic term

*
số hạng của biểu thức đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App