Nghĩa của từ: algebraically Abelian group

*
nhóm Aben đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App