Nghĩa của từ: algebraically closed Abelian group

*
nhóm Aben đóng đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App