Nghĩa của từ: algebraically dependent

*
phụ thuộc đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App